خدمات تعهد شده در مدت زمان اعتبار تمدید پشتیبانی
(به صورت رایگان و در محل شرکت سراج سبز)

  • ارائه نسخه های جدید
  • رفع ایراد نرم افزار (باگ) در قسمت های مختلف نرم افزار
  • برنامه ریزی قفل پاک شده
  • جایگزینی سی دی مفقود شده (ارائه ی مجدد سی دی)
  • رفع مشکل به صورت آنلاین
  • اضافه نمودن امکانات به کدهای جامع و شبکه
  • آموزش محصولات شبکه، سه جلسه (شامل یک جلسه نصب و دو جلسه آموزش) در محل مشترک رایگان می باشد.
فهرست